Stichting SFO

Privacy

De website van Stichting SFO (hierna SFO) is met zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Fonds verstandelijk gehandicapten,  kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
SFO sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van SFO of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van SFO te kunnen raadplegen.
SFO mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. SFO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor SFO geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.
Op de website van SFO staan links naar websites van derden. SFO is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van SFO blijven te allen tijde voorbehouden aan SFO. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van SFO.
 
Privacyverklaring SFO
SFO verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.
 
Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van SFO.
 
College bescherming persoonsgegevens
SFO verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.
 
Verwerking persoonsgegevens
SFO behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.
 
Beveiliging
SFO heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.
 
Links
Op de websites van SFO zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. SFO kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.
 
Wijziging van Privacy Statement
SFO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. SFO adviseert u regelmatig de privacyverklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.
 
© juli 2017